PARTNEŘI

Domácí Květinářství

Květinářství, kde se pěstují, váží a prodávají kytice z českého venkova, pěstované pod širým nebem s láskou a péčí.

Od roku 2016 je Domácí květinářství součástí iniciativy komunitou podporovaného zemědělství KPZ CooLAND.

www.domacikvetinarstvi.cz

Ekumenická akademie

Akademie prosazuje alternativní přístupy při řešení současných světových ekonomických, sociálních a ekologických problémů a zároveň je přenáší do praxe v podobě konkrétních projektů.

CooLAND je partnerem kampaně Pěstuj planetu a dále spolupracuje s Ekumenickou akademií na realizaci společných akcí jako např. Férová Letná.

http://www.ekumakad.cz/

Farma Lukava

Rodinná ekologická farma hospodařící v Jindřichovicích pod Smrkem a Dětřichovci, kde se zabývá především chovem dojných ovcí a zpracováním ovčího mléka.

Od roku 2016 je farma součástí iniciativy komunitou podporovaného zemědělství KPZ CooLAND.

http://www.lukava.net/

Glopolis

Nezávislé analytické centrum (think-tank) se zaměřením na globální výzvy a příslušné odpovědi České republiky a EU.

CooLAND se aktivně účastnil diskusí v rámci festivalu Země na talíři a spolupracuje na šíření filmů v rámci ozvěn tohoto festivalu. Spolupracujeme na projektu Menu pro změnu.

http://glopolis.org/cs/

Harvest Films

Občanské sdružení hledá a nabízí divákům filmy, které dokáží zajímavým a srozumitelným způsobem uchopit, vysvětlit a prezentovat vědecká témata.

CooLAND se podílel na přípravě a realizaci projektu Učíme se filmem a pravidelně se zapojuje do organizace Life Sciences Film Festivalu.

http://www.harvestfilms.cz/

Institut cirkulární ekonomiky

Nevládní organizace, která v podmínkách ČR usiluje o rozvoj cirkulární ekonomiky - konceptu založeného na vytváření funkčních vztahů mezi lidskou společností a přírodou.

CooLAND se v roli moderátora účastní vybraných diskusí v rámci projektu Buzz Talks.

http://incien.org/

Kytky od potoka

Květinářství, kde vážou netradiční kytice z květin, které si sami pěstují nebo sbírají na loukách, v lesích nebo i na rumištích.

CooLAND si kupuje kytky od potoka pro radost a potěšení a občas také holkám pomůžeme nějakou tu kytku zasadit.

http://www.kytkyodpotoka.cz/

Na ovoce

Na ovoce slouží jako komunitní platforma lidem, kteří chtějí zodpovědně využívat přírodní bohatství v podobě volně rostoucích ovocných stromů, keřů či bylinek. Iniciativa se rozhodla taková místa nejen mapovat, ale také přispívat k jejich udržitelnosti, zakládat nová a dbát na hodnoty, které rostliny pro člověka představují, tím přispívat ke zvýšení biodiverzity a udržení pozitiv kulturní krajiny, ve které člověk žije.

CooLAND ve spolupráci s Na ovoce realizuje projekt Pražské sady a jejich popularizace

https://na-ovoce.cz/

PRO-BIO LIGA

PRO-BIO liga je samostatnou spotřebitelskou pobočkou největšího českého spolku ekologických hospodářů – Svazu ekologických zemědělců PRO-BIO Šumperk. Posláním PRO-BIO ligy je informovat a chránit spotřebitele potravin, přispívat k celoživotnímu vzdělávání a zvyšovat všeobecnou ekogramotnost.

CooLAND spolupracuje s PRO-BIO liga na realizaci přednášek a workshopů o ochraně zemědělské půdy.

www.biospotrebitel.cz

Statek Karel Tachecí

Ekologický zemědělec hospodařící v Budyni nad Ohří, kde pěstuje zeleninu, obiloviny, mák a další rostliny bez použití chemie a umělých hnojiv.

CooLAND s Karlem Tachecím spolupracuje od roku 2015 a je prvním zemědělcem, který se stal součástí iniciativy komunitou podporovaného zemědělství KPZ CooLAND.

http://www.tacheci.cz/

Kevin V. Ton

Kevin V. Ton patří mezi fotografy „uličníky“, tématem jeho fotografií je totiž především běžný život na ulici. Na jeho fotografiích se často objevují lidé, kteří žijí na okraji společnosti, mimo systém, a proto své fotografie Kevin chápe jako pouliční a sociální dokument.

Kevin V. Ton svými fotografiemi pravidelně dokumentuje akce a setkání KPZ CooLAND. CooLAND ve spolupráci s PRO-BIO LIGA realizoval výstavu “Láska ke krajině prochází žaludkem” - fotografie Kevina Tona s příběhem první sezóny KPZ CooLAND.

http://www.kevin-v-ton.com

PRO - BIO s r.o.

PRO-BIO, obchodní společnost s r. o. je první český výrobce a významný dodavatel širokého sortimentu kvalitních biopotravin. Podporuje a rozvíjí ekologické zemědělství, svou činností přispívá k zachování zdravé planety. Vrací zapomenuté tradiční plodiny a potraviny do života lidí.

CooLAND spolupracuje s PRO - BIO na výzkumu vlivu ekologického hospodaření na krajinu.

www.probio.cz

Pozemkový úřad Nymburk

Pozemkové úřady mají mimo jiné na starosti realizaci pozemkových úprav. Ty jsou jedním z nejefektivnějších nástrojů, jak pomoci zemědělské krajině k tomu, aby byla zdravá a zároveň v ní mohli hospodařit zodpovědní zemědělci.

CooLAND s Pozemkovým úřadem Nymburk spolupracuje při osvětě v oblasti pozemkových úprav a pořádá exkurze na realizovaná opatření v krajině.

http://www.spucr.cz/

KOALICE A SÍTĚ

Asociace místních potravinových iniciativ AMPI

Poslání Asociace místních potravinových iniciativ (AMPI) je podporovat blízký vztah lidí ke krajině, ve které žijí, a to prostřednictvím rozvoje místních potravinových systémů (komunitou podporovaného zemědělství, komunitních zahrad aj.) v České republice, které zde zastřešuje.

CooLAND se jako člen AMPI podílí na organizaci akcí, realizaci projektů, spoluprací se zahraničními partnery a šíření myšlenky komunitou podporovaného zemědělství u nás. Jsme společnými koordinátory projektu Erasmus + Projekty mobility osob / Vzdělávání dospělých s názvem: Learning toward Access to Land.

http://asociaceampi.cz

Iniciativa potravinové suverenity

Iniciativa vznikla v roce 2015 jako diskusní platforma jednotlivců i organizací a klade si za cíl prosazovat potravinovou suverenitu jako politický koncept přístupu k zemědělství a potravinářství v ČR i v Evropě, propojovat aktéry v ČR, napomáhat vzniku a rozvoji aktivit podporující potravinovou suverenitu a fungovat jako spojka na podobné iniciativy v dzahraničí.

CooLAND je jedním ze zakládajících členů iniciativy a v roce 2015 jsme byli spolupořadatelem prvního Fóra potravinové suverenity v ČR.

https://potravinovasuverenita.cz/

Českomoravská komora pozemkových úprav

Českomoravská komora pro pozemkové úpravy (ČMKPÚ) byla založena již v r. 1990, jako zájmové sdružení pracovníků v oboru pozemkových úprav. Sdružuje projektanty, pracovníky státní správy – pozemkových a dalších úřadů, pracovníky výzkumných ústavů a vysokých škol, pracovníky dodavatelských stavebních organizací i další zájemce. Od svého vzniku spolupracovala a stále spolupracuje na tvorbě a novelizaci zákonů, vyhlášek, vládních nařízení, metodik, norem a dalších směrnic, souvisejících s oborem pozemkových úprav.

CooLAND spolupracuje s ČMKPÚ popularizací tématu pozemkových úprav pořádáním exkurzí a psaním popularizačních článků, jelikož pozemkové úpravy jsou jedním z efektivních nástrojů pro ochranu zemědělské půdy.

http://www.cmkpu.cz/cmkpu/

URGENCI

URGENCI je mezinárodní síť pro rozvoj komunitou podporovaného zemědělství, která sdružuje jednotlivé občany, malé farmáře, spotřebitele i aktivisty a politiky, jejichž cílem je utváření solidárního partnerství mezi producentem a spotřebitelem potravin.

CooLAND je součástí sítě od roku 2015. Jsme součástí CSA Research Group, jejímž výstupem je například publikace o stavu evropských KPZ: Overview of Community Supported Agriculture in Europe.

http://urgenci.net/

Česká společnost ornitologická

Česká společnost ornitologická je dobrovolým spolkem profesionálů i amatérů, zabývajících se výzkumem a ochranou ptáků, zájemců o pozorování ptáků a milovníků přírody.

CooLAND se zabývá ochranou ptáků žijících v zemědělské krajině podporou šetrného hospodaření. Zároveň využíváme metodiky ČSO pro výzkum ptačích populací jako indikátoru správného hospodaření zemědělských subjektů.

www.cso.cz

PODPORUJÍ NÁS

Člověk v tísni

Nevládní nezisková organizace vycházející z myšlenek humanismu, svobody, rovnosti a solidarity, usilující o otevřenou, informovanou, angažovanou a zodpovědnou společnost k problémům doma i za hranicemi naší země.

V roce 2016 nám Člověk v tísni umožnil uspořádat v prostorách svého centra Langhans výstavu fotografií “Láska ke krajině prochází žaludkem”.

V roce 2015 jsem podávali grant Ministerstva průmyslu a obchodu na rozvoj ekologického zemědělství v Gruzii, kde byla místní mise Člověka v tísni lokálním partnerem.

https://www.clovekvtisni.cz

Czech PR

Společnost poskytuje poradenské služby v oblasti vztahů s veřejností v České republice, provádí analýzy mediálního trhu a poskytuje komplexní služby v oblasti public relations.

V roce 2016 nám agentura pomohla s analýzou našich vlastních strategických cílů a rozvojem CooLAND.

http://www.czechpr.cz/

Kavárna Havran Café

Havran Café je malá a útulná kavárna v pražském Karlíně.

CooLAND má v Havran Café svojí základnu, kde se scházíme a plánujeme. Od roku 2015 zde také každé úterý máme místo pro výdej zeleniny v rámci KPZ CooLAND.

https://www.facebook.com/havrancafe/

Nadace Via

Posláním nadace je otevírání cest k umění žít spolu a umění darovat. Nadace podporuje, vzdělává a propojuje lidi, kteří společně pečují o své okolí a kteří darují druhým.

CooLAND byl v roce 2015-16 zařazen do projektu VIADUKT, který se zaměřuje na vzdělávání lidí z neziskovek.

http://www.nadacevia.cz/